Demokrati i 1990'ernes Skandinavien

Historien kan kaste lys over udfordringerne i nordiske styreformer.

Det danske parlament "Christiansborg" set fra frøperspektiv med blå himmel i baggrunden.
Det danske parlament Christiansborg, i folkemunde kaldt "Borgen". Foto: Matts Lindqvist, norden.org.

Opsummering: 1990'erne ændrede måden, hvorpå demokrati i de skandinaviske lande blev opfattet. Demokratiet var i stigende grad præget af internationale organisationers indblanding, mindre traditionel demokratisk deltagelse, samt fremkomsten af idéer om en mere brugerstyret samfundsmodel.

1990'erne bliver - i det mindste i den vestlige verden - set som perioden der starter med faldet af Berlinmuren i 1989, og afsluttet med 9/11 terrorangrebene. Årtiet var i begyndelsen forbundet med Francis Fukuyamas teori om ”the end of history”, og idéen om, at verden så ud til, at bevæge sig mod en bred enstemmighed for det liberale demokrati. USA's præsident, George Bush, forsvarede i 1990 landets involvering i Golfkrigen ved at udtale, at en fredelig ny verdensorden kunne opstå.

Omend mindre dramatisk end i de fleste andre lande, så resonerede disse globale begivenheder med forståelsen af demokrati i de nordiske lande. Men i stedet for kun at kigge på 1990'erne som en æra opbygget af optimisme, og som en “pause” fra verdenshistorien, er det vigtigt også at kigge på de dilemmaer, som dukkede op i perioden. Skandinavien oplevede også omstillinger som førte til, at politiske aktører satte spørgsmålstegn ved den ellers lovpriste nordiske model - og selvom processen indeholdte flere lag, så var ændringerne i opfattelsen af, og tilgangen til, demokrati interessant.

I løbet af 1900'erne opstod der i de tre skandinaviske lande, Danmark, Norge og Sverige, tre tendenser:

  1. Først og fremmest udtrykte politikere og borgere bekymring over overdragelsen af magt til internationale organisationer, samt over faldet af den ellers høje grad af tillid og offentlig deltagelse, som tidligere havde karakteriseret det nordiske demokrati.
  2. For det andet var den socialdemokratiske dominans fra de tidligere årtier udfordret, i takt med, at venstrefløjen opgav jagten på et økonomisk demokrati.
  3. For den tredje skabte højrefløjens fremgang nye skel i de nordiske lande, hvilket blev startskuddet til de værdipolitiske kampagner i de efterfølgende årtier.

Jeg vil komme ind på hvert af disse punkter i denne korte artikel om skandinaviske tendenser i 1990'erne.

Internationalt og nationalt tryk på nordisk demokrati

Den Kolde Krigs afslutning signalerede demokratiets sejr over det autoritære styre, men samtidige blev der sat spørgsmålstegn ved demokratiets status på tværs af de nordiske lande. Som David Runciman argumenterer for i sin bog om demokratiets historie fra 2014 ved navn The Confidence Trap, så var det fremherskende humør i 1989 ikke demokratisk triumf, men snarere angst og usikkerhed. Selvom 1990'erne blev set fra begyndelsen som en ny verdensorden, var politikere og akademikere stadig bekymrede over mangler i det nordiske demokrati - en voksende bekymring, som havde præget samfundsforskerne siden 1970'erne. Der var en bekymring, for at en såkaldt post-politisk tid, hvor svækkede politiske partier og mindre offentlig deltagelse førte til frygt for, at den ellers lovpriste nordiske demokratimodel måske alligevel ikke var rustet til en post-industriel verden.

Siden midten af det tyvende århundrede havde de nordiske lande værnet om en unik type af deltagelse og repræsentation, som skabte lighed. I løbet af Industrialiseringen oplevede politiske partier, fagforeninger og landbrugssammenslutninger et højt niveau af støtte og deltagelse, hvilket var forholdsvist enestående i forhold til resten af verden. I 1990'erne opstod der dog tegn på forfald, hvilket dominerede den akademiske og politiske diskurs. Begrebet "tilskuerdemokrati" var et udtryk for en del af denne bekymring, og betød et demokrati, hvori folk udviste en generel interesse for politik, men hvor der var lavere grad af deltagelse i politiske partier, frivillige foreninger og fagforeninger.

Maktutredninger - Undersøgelser af magt og demokrati

Derfor viste regeringerne i de tre skandinaviske lande stor interesse for at måle demokratiet gennem statsfinansierede undersøgelser af magt og demokrati. Norske forskere lavede den første Maktudredning i slutningen af 1970’erne, og fra 1985-2003 gennemførte Danmark, Sverige og Norge hver især deres egne undersøgelser af demokratiets vilkår (den svenske Maktutredning fra 1985-1990 og Demokratiutredningen fra 1997-2000, den danske Magtudredning fra 1997-2003 og endeligt den norske Makt- og demokratiutredning fra 1996-2003).

Førende forskere fra flere fagområder deltog i undersøgelserne, som skulle forsøge at forstå udviklingen af demokratiet i hvert enkelt land. Overraskende nok var konklusionerne ret forskellige. Mens et flertal af den norske undersøgelse fra 1990'erne konkluderede, at demokratiet var i forfald på grund af en svækkelse af forbindelsen mellem befolkningen og beslutningsprocessen, mente den danske kommission, at demokratiet var stort set velfungerende og levede op til standarderne for et pluralistisk demokrati.

Den europæiske integration, samt den potentielle risiko for et demokratisk underskud, var af stor interesse for alle tre undersøgelser i 1990'erne. Selve begrebet "demokratisk underskud" blev i 1990'erne en fast bestanddel af debatten om den europæiske integration, som en kritik af den påståede strøm af magt fra de nordiske nationalstater til ikke-valgte bureaukrater i Bruxelles. I magtundersøgelserne blev der lagt særlig vægt på globaliseringens indflydelse og især på integrationen i Den Europæiske Union. Danmark havde været medlem siden 1973, mens Sverige og Finland blev medlemmer i 1995, og Norge besluttede for anden gang, at holde sig ude af Den Europæiske Union i 1994.

Som Ann-Cathrine Jungar har argumenteret for, viste magtundersøgelsernes afvigende konklusioner de tre staters forhold til EU og deres forskellige normative udgangspunkter for, hvordan suverænitet og folkestyre kan fungere i stadig mere internationaliserede politiske strukturer. De danske undersøgelser viste, at tabet af formel suverænitet ved indtræden i EU var blevet modsvaret af en større indflydelse på europæisk politik, mens de pessimistiske konklusioner fra den norske undersøgelse viste, at Norges tilknytning til EU ikke gav norske politikere mulighed for at agere som politiske beslutningstagere.

Nordiske demokrati, på nationalt plan, blev dog ikke kun udfordret af ydre kræfter som f.eks. den europæiske integration. Vægten af det lokale demokrati fik også større betydning, som en måde at kompensere for velfærdsstatens voksende indflydelse på. En af de vigtige løsninger på tidens problemer blev anset for at være borgerens ændrede rolle, mere specifikt opråbet om decentralisering og øget brugerstyring som kunne styrke brugerne af velfærdsydelser, f.eks. skoler og daginstitutioner, eller oprettelsen af seniorråd.

Fortyndede socialdemokratiske idealer

At betragte borgeren som forbruger af velfærdsydelser var en vigtig del af den nordiske implementering af markedsidéer i den offentlige sektor. I 1990'erne blev især de socialdemokratiske partier fortropper for de neoliberalistiske reformer i Danmark, Norge og Sverige. I alle tre lande havde disse {2}politiske partier{3}{4} siden mellemkrigstiden spillet en meget indflydelsesrig rolle i udformningen af velfærdsstaten med en omfattende social-, bolig- og arbejdsløshedspolitik, der beskyttede befolkningen mod fattigdom og fokuserede på økonomisk vækst. Fra slutningen af 1980'erne begyndte de socialdemokratiske partier i Skandinavien dog at ændre deres ideologiske grundlag, og fokuserede på at udbrede markedsprincipper i samfundet og give den enkelte borger mere ansvar for sit eget liv.

Revideringen af den socialdemokratiske ideologi blev ledsaget af et nyt syn på demokratiet. For socialdemokraterne var ideen om et bredt demokratibegreb en vigtig del af det 20. århundredes ideologiske tænkning. Sammen med deres politik om at forme fremtidens samfund, forstod de 'demokrati' som et begreb, der dækkede over det politiske, sociale, økonomiske og kulturelle spektrum. Generelt havde socialdemokraterne tidligere været i stand til at fastholde en bestemt opfattelse af politisk demokrati - i modsætning til den kommunistiske fortolkning af et folkedemokrati - og samtidig bevare et progressivt syn med et fundament i begreber som 'økonomisk demokrati'.

Økonomisk demokrati var en vigtig del af den socialdemokratiske opfattelse gennem det meste af det 20. århundrede, da det indeholdt et løfte om lighed og offentlig kontrol over økonomien. I sin bog fra 2021 ved navn Democracy and the Economy in Finland and Sweden since the 1960s, viser Ilkka Kärrylä dog hvordan idéen om et økonomisk demokrati i Sverige og Finland mistede momentum og forsvandt fra de socialdemokratiske partiers politiske dagsorden i 1980'erne og -90'erne. For første gang siden arbejderbevægelsens opståen var der ikke nogen væsentlig forskel mellem den politiske højrefløjs og socialdemokratiets demokratiopfattelse. I stedet blev demokratisering og tanken om at udbrede demokratiet til andre steder i verden et mere centralt punkt at samles om - og ikke kun for Socialdemokraterne, men også for de fleste andre centralpolitiske partier på det tidspunkt.

Fremkomsten af nye højrefløjspartier

Endelig kom de dynamiske kræfter i det nordiske demokrati ikke fra venstrefløjen, men fra en nyorientering af højrefløjen. I 1990'erne opstod der en kulturkrig, som blev støttet af konservative bevægelser, der var ivrige efter at bryde med den politiske konsensus om især indvandring. Den populistiske højrefløjs fremgang var muligvis stærkest i Danmark og Norge, hvor henholdsvis Dansk Folkeparti og Fremskrittspartiet oplevede en hurtig vælgerfremgang. Forløberen for denne bevægelse kan spores tilbage til 1970'erne, hvor stærke kritikere af velfærdsstaten begyndte at tiltrække arbejderklassens vælgere ved at angribe den angiveligt bureaukratiske og dyre offentlige sektor. Bevægelserne i begge lande ændrede sig dog i løbet af 1990'erne til i højere grad at ligne det franske højreekstremistiske parti, Front National.

I 1990'erne blev højrefløjspolitikere meget mere optagede af kulturkrige og indvandring, samt islam i de nordiske lande, hvilket i sidste ende gjorde dem til nogle af de mest succesfulde højrefløjspartier i Europa. I lighed med republikanere, som f.eks. kongresmedlem Newt Gingrich i USA, der startede en kulturkrig mod det liberale USA på et lignende tidspunkt, satte den nordiske nye højrefløj spørgsmålstegn ved de dominerende ideologiske bevægelser og metanarrativer om demokratiet, der havde skabt de moderne nordiske stater. Kritikken af det repræsentative demokrati var en del af den nye højrefløjs krav om folkeafstemninger om indvandring. En af de førende personer på den danske højrefløj, Søren Krarup, satte endda spørgsmålstegn ved, om det parlamentariske demokrati kunne redde danskerne fra indvandringskatastrofen.

Den nye højrefløjs fremmarch - og de andre trusler mod demokratiet, som er nævnt her - betød dog ikke enden på demokratiet i de skandinaviske lande. Det lykkedes dem dog at påvirke dansk politik betydeligt, og at sætte fokus på nye politiske skillelinjer, hvoraf mange har varet langt ind i det 21. århundrede.


Historien kan kaste lys over udfordringer og forandringer i nordisk demokratiopfattelse

Denne artikel er udgivet som svar på læsernes interesse for det nordiske demokrati og dets udfordringer.


Yderligere læsning:

  • Ann-Cathrine Jungar. ‘Three Nordic Power Investigations on the Repercussions of the European Union on Sovereignty and Democracy’ [Tre nordiske magtundersøgelser om EU's konsekvenser for suverænitet og demokrati], Journal of Contemporary European Studies, 21,3 (2013) pp. 372-381.
  • Ilkka Kärrylä, Democracy and the Economy in Finland and Sweden since the 1960s: A Nordic Perspective on Neoliberalism [Demokrati og økonomi i Finland og Sverige siden 1960'erne: Et nordisk perspektiv på neoliberalismen] (Palgrave Macmillan; 2021).

Links: