Flygskam

Skam och klimatförändringar med fokus på Sverige.

Sammanfattning: Även om ordet ‘flygskam’ eller flight shame förekom på svenska tidigare var det under våren 2018 som några journalister började skriva om skamkänslor och flygandet utifrån flygets klimatpåverkan. Uppmärksamheten växte snabbt till en nationell debatt som sporrades av den pågående diskussionen om klimatförändringar och omställning. Somliga var kritiska till att flygandet framställdes som en moralisk fråga. Samtidigt verkar det som om etiska överväganden var avgörande för de människor som faktiskt slutade flyga av klimatskäl.

När Greta Thunberg, då 16 år, utropade ”Hur vågar ni?” i ett tal vid Förenta nationernas klimattoppmöte i september 2019, vände hon upp och ner på saker och ting. Hon började med att säga att allt var fel, och att hon borde vara i skolan och inte kämpa mot klimatförändringarna. Och hon fortsatte:

“Människor dör. Hela ekosystem kollapsar. Vi är i början av en massutrotning, och allt ni kan tala om är pengar och sagor om evig ekonomisk tillväxt. Hur vågar ni!”

Greta Thunbergs budskap var att de vuxna i Förenta nationerna borde skämmas för sin oförmåga att hantera klimatförändringar och att de riktade fokus mot fel saker. Hennes ursinniga kritik blev omedelbart en världsnyhet. Hon var givetvis internationellt känd redan innan sitt tal, och det var därför hon från första början var inbjuden till FN i New York – men med det här talet lyckades hon också reta upp folk på vissa håll.

En offentlig diskussion om att flyga

Ett år tidigare, när Greta Thunberg inledde sin skolstrejk för klimatet i augusti 2018, pågick en offentlig debatt om flygandet i Sverige. Den hade börjat tidigt på våren det året, troligen med några journalister som skrev i nyheterna om sina blandade känslor inför att flyga. En funderade över det absurda i att flyga till Kenya för att visa barnen döende korallrev, samtidigt som han insåg att hans resa faktiskt var en del av problemet. En annan skrev att hon älskade att flyga men att hon inte längre kunde hantera den moraliska skulden. Dessa journalister hade plötsligt insett omfattningen av sina egna växthusgasutsläpp, och insåg att flyget stod för en enorm del av deras eget fotavtryck. Denna insikt var mycket smärtsam.

Den offentliga diskussionen om att flyga tog då fart på allvar i Sverige, och ämnet diskuterades i ett stort antal nyhetsartiklar och i radio- och TV-program. Även sociala medier fungerade som en plats för utbyte och diskussion, liksom middagsbjudningar och arbetsplatser. Organisationen ”Vi håller oss på jorden” grundades och utlyste en utmaning för ett flygfritt 2019, vilket innebar att man skulle avstå från att flyga det kommande året.

Flygskammen tar fart

Ordet flygskam förekom redan 2017 men hade inte slagit igenom på bred front. I offentliga och privata diskussioner om att flyga under år 2018 verkade frågan om skam och samvete plötsligt dyka upp överallt. Flygandet var något att förakta eller avfärda, något att känna skuld eller skam inför. Det förekom att offentliga personer tog ställning. Greta Thunberg, till exempel, tog inte ett flygplan till FN-toppmötet, utan en båt. Hennes mamma, som är en känd svensk artist, hade redan 2016 lyft fram i medier att hon hade slutat flyga.

Förutsättningar för flygskam

Medvetenheten om omfattningen av utsläppen från flyg, och insikten i det allvarliga och akuta i klimatkrisen, är en förutsättning för att flygskam ska vara en relevant reaktion. En tur- och returresa från Stockholm till Thailand genererar en klimatpåverkan motsvarande två ton koldioxid. Under 2023 är det genomsnittliga utsläppet för en medborgare i Sverige omkring åtta ton per person och år. Vi måste nå fyra ton till 2030 för att klara de klimatmål som har satts upp. Om vi ska ta hänsyn till klimaträttvisa måste vi minska ännu mer. Det innebär att ett par flygresor lätt sväljer stora delar av en persons utsläppskvot.

En annan relevant förutsättning för flygskam är givetvis att människor flyger. Detta kan framstå som självklart men många ser flygandet som en normal eller nödvändig del av sin livsstil, omedvetna om att enbart en liten andel av världens befolkning flyger. Medvetenhet om att vi svenskar flyger mycket tycks emellertid ha ökat de senaste åren.

Flygskam fungerar antingen för att vi upplever att vårt samvete säger oss att det är fel att flyga eller för att vår sociala grupp – människor som vi ser som betydelsefulla i våra liv – ogillar att vi fortsätter att flyga. Hur och när dessa aspekter hänger samman är svårt att säga. Vårt samvete kan protestera när vi inser att våra handlingar har negativa konsekvenser för andra, som för våra barn eller andra människor långt borta. Eller när vi helt enkelt upplever att flygandet är orättvist. Detta kan ske som en följd av ökad kunskap, när vi skiftar vår jämförelsepunkt eller får indirekt kunskap om klimatförändringar genom till exempel skogsbränder eller översvämningar. Men vi kan även känna oss tvingade att sluta, eller skära ned, om vi befarar att de vi bryr oss om ska protestera och kanske till och med avvisa oss.

Spridningen av flygskam

Översättningar av termen flygskam dök snart upp i flera språk och det internationella medieintresset var enormt. Tanken att de som hade slutat flyga lade skam på dem som fortsatte att flyga återkom i den internationella mediebevakningen av diskussionen i Sverige. Dock verkar termen flygskam inte ha kommit från rörelsen som sa nej till flyg, vilket man hade kunnat tro. Forskarna Sara Ullström och Kimberly Nicholas har kunnat spåra en längre och mer positivt inriktad rörelse som fanns långt före 2018, vars fokus riktades mot fördelarna med att vara flygfri. Organisationen ”Vi håller oss på jorden” var noga med att inte skambelägga människor, utan att uppmuntra.

Det framstår som att termen flygskam främst användes i sammanhang där det uttrycktes skepsis mot att se flygandet som en moralisk fråga. Ordet ”skam” är negativt laddad i Sverige och associeras gärna med äldre heders- och moralkulturer där skulden flyttas till dem som lägger skuld på andra, snarare än till dem som utför den handling som uppfattas som skamlig.

I vår egen forskning har vi intresserat oss för vad som var det avgörande för dem som slutade att flyga av klimatskäl. I en enkät som besvarades av nästan 700 personer delade dessa med sig av sina argument. Vi insåg att många som hade slutat flyga hade reflekterat över det och fann det svårt eftersom det ledde till att de behövde bryta sina vanor och utmana sitt vardagsliv. Moraliska skäl var vanliga. Men de som uppgav att de hade slutat flyga av moraliska skäl beskrev inte sig själva som skambelagda, utan snarare som att de hade fått stöd att leva upp till sin egen moraliska standard för att därigenom undvika inre smärtsamma konflikter. Ibland hade barn påverkat de vuxna att ta det steget.

Skam är en stark känsla

Tidigare ökade det svenska flygandet stadigt med några procent per år, med tillfälliga undantag vid händelser som till exempel 11 september och finanskrisen 2008. Men när flygdebatten drog i gång 2018 planade ökningen ut och under 2019 skedde för första gången en faktisk minskning på drygt 4%. Under pandemin minskade flygandet drastiskt. Nu har det ökat igen, men svenskarnas flygvanor är fortfarande 34 % lägre än när de hade sin topp 2018. Det är svårt att veta hur våra förändrade flygvanor har påverkats av omstöpta normer när det gäller flygande eller av pandemin (globalt sett är flygandet inte tillbaka till tidigare nivåer), men det är inte heller osannolikt att sådana faktorer samverkade: Det var möjligt, visade det sig, att leva utan semesterresor till Teneriffa eller Sydostasien. En sådan erfarenhet kan göra det enklare att bestämma sig för att sluta flyga. Att attityder förändras visar sig dock i regelbundna undersökningar som Naturvårdsverket har genomfört. På frågan ”Har du under de senaste två åren gjort något i ditt vardagsliv för att minska din klimatpåverkan vad gäller ditt val av semesterresor?” ökade andelen av den svenska befolkningen som svarade ”ja” 2015 till 37 procent och till 62 procent under 2021 (Allmänheten om klimatet 2021).

I diskussioner om hållbarhet figurerar idén att moraliska argument inte ska användas, dels för att det är orättvist att kräva att individer ska ta ansvar för något som är ett systemproblem, dels för att det finns en förvissning om att det inte fungerar – och kanske till och med ger näring åt motståndskänslor. I stället har fokus riktats mot att göra det lätt eller lockande att göra ”det rätta”. Problemet är att mentala knuffar (nudging), som det kallas, verkar fungera dåligt när det gäller livsstilsförändringar som innefattar att förlora något en värdesätter.

Studier visar att vår livsstil är viktig

Klimatforskning visar att vi också måste ta itu med livsstilsutsläpp (IPCC:s sjätte utvärderingsrapport: IPCC Sixth Assessment Report). Tekniska innovationer kommer inte att räcka för att lösa krisen i tid. Studier visar också att moraliska överväganden faktiskt spelar en viktig roll för dem som gör en livsstilsförändring som kan betraktas som en uppoffring. Exempel från historien visar dessutom att normer kan förändras snabbt. I många länder har synen på samkönade äktenskap förändrats på kort tid, och vi röker inte längre i bilar eller på restauranger. Nya värderingar och beteenden smittar av sig och kan spridas genom diskussioner mellan vänner, familj, grannar, kollegor…eller till och med ett barn som säger ”Hur vågar ni?”


Retorik- och miljöstudier kan belysa stora samhällsutmaningar.

Denna artikel publiceras som ett svar på läsarnas intresse för klimatförändringar, kriser och pressen på unga människor att ta itu med tidigare generationers misstag.


Vidare läsning:

Länkar: